Who was Olive Oyls boyfriend – before Popeye?

Question
Who was Olive Oyls boyfriend – before Popeye?
Answer
Ham Gravy