Answering Exams

Chishti Order (Silsilah) was founded in 940 AD by_________?

Chishti Order (Silsilah) was founded in 940 AD by_________?

A. Shaikh Bahauddin Zakriya
B. Khawaja Abu Ishaq Shami (Correct)
C. Shaikh Abu Al Najib
D. Shaikh Ahmed Sirhindi

 

Comments
Loading...
Share